Home Programma Programma 2017

Clubavond 19 september 2017 (ALV)

Extra Algemene Ledenvergadering

Langstraatse Amateur Videofilmclub

Secretariaat                : Paul van Erve
Ingeschreven KvK     : 40272378

Verslag extra ALV    : Jan van der Steen
Datum                      : 19-09-2017

 Aanwezig: Barbara de Groot; Paul van Erve; Cees van der Ham; Frans Hellings; Wally Kastelijns; Cees Leijnse; Roland van Riel; Frans Sluijs; Jan van der Steen; Mari van der Velden; Cees Zandbergen.
Afwezig : Noud Laurijsen (met bericht) en Gerard Putmans.

1. Opening:

Voorzitter Wally Kastelijns opent om 20.10 uur de extra Algemene Ledenvergadering en heet allen hartelijk welkom. Speciaal Frans Hellings wordt welkom geheten omdat hij na lange afwezigheid er weer is. We zijn niet gewend om te beginnen met een extra Algemene ledenvergadering, maar de aanleiding is eerder aan de leden kenbaar gemaakt. Op de eerste plaats het met onmiddellijke ingang aftreden van de penningmeester in verband met zijn gezondheid en in de tweede plaats de vraag of onze vereniging nog bestaansrecht heeft nu de leden steeds minder actief worden. Het bestuur heeft op 25 juli 2017 een speciaal daarvoor uitgeschreven bestuursvergadering gehouden.

De voorzitter maakt een rondje in verband met de gezondheidstoestand van de leden. Op dit ogenblik is het niet best gesteld met de gezondheid van deze en gene. We wensen hen sterkte en beterschap toe.

2. Mededelingen: door de voorzitter.

Paul wordt bedankt voor de wijze waarop hij in de vakantietijd de leden heeft geïnformeerd. We hebben nog 13 leden, waarvan er vanavond dus 11 aanwezig zijn.
De voorzitter vraagt of er leden zijn die nog iets aan de agenda van de vergadering willen toevoegen. Dat blijkt niet het geval. Hij zelf wil wel een punt toevoegen, namelijk een ingelaste extra vergadering van NB’80 op 25 september. De aanleiding van die vergadering is in grote lijnen dezelfde als de aanleiding tot onze eigen extra ALV. Vanwege verhindering van de voorzitter in verband met vakantie zal Paul die vergadering bijwonen.

3. Bestuurswijziging:

3.1       Gerard Putmans is gestopt als penningmeester. Per 1 augustus heeft Cees Leijnse deze functie overgenomen met instemming van de bestuursleden.
De leden stemmen met algemene stemmen in met deze bestuurswijziging.
Het bestuur zoekt nog naar een gelegenheid om op passende wijze afscheid te nemen van Gerard als penningmeester en hem daarbij nogmaals te bedanken voor zijn geleverde inspanningen.

3.2       We willen doorgaan met 4 bestuursleden. Daarvoor is een wijziging van Statuten artikel 10 nodig.
Op verzoek van de voorzitter leest Paul artikel 10 nog eens aan de leden voor. 

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, tenminste drie en ten hoogste vijf, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden.
 2. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De leden gaan met algemene stemmen akkoord met het doorgaan met 4 bestuursleden en de volgende aanpassing van artikel 10 eerste lid:

 1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen, tenminste drie en ten hoogste vijf, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden.

Besloten wordt door te gaan met Wally Kastelijns als voorzitter, Cees Leijnse als penningmeester en Paul van Erve als secretaris. Jan van der Steen geeft aan dat hij wil blijven notuleren als zou worden besloten dat het bestuur verder gaat met 3 leden. Dan hoeven de statuten niet te worden gewijzigd.
Wally geeft aan er prijs op te stellen dat Jan volwaardig lid blijft van het bestuur. Jan blijft daarom lid van het bestuur en zal ook blijven notuleren.

Cees Leijnse zegt dat in tegenstelling tot wat Gerard bij de bestuursvergadering meldde LAS’79 nog wel ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, maar dat wij geen contributie hoeven te betalen. Wel is bij navraag gebleken dat de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel niet helemaal juist zijn opgegeven. Bij de Kamer van Koophandel en bij de bank hebben Cees Leijnse en Paul de aanpassingen al doorgevoerd en zijn zij als vertegenwoordigers van LAS’79 gemachtigd voor het afhandelen van bankzaken. De bankkosten zijn wel een probleem. Deze kunnen worden verminderd als de rekening op naam van een van de leden zou komen. Dit kan echter consequenties hebben voor de belastingen. Volgens Jan van der Steen hoeven dergelijke rekeningen niet te worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. Cees Leijnse wil het risico niet nemen omdat dit bij de bank niet is verteld. Hij zal verder navraag doen. Op de eerst volgende bestuursvergadering zal hierop worden teruggekomen.

3.3       Bereidheid drank op te nemen en af te halen
Omdat Gerard ook altijd voor de koffie en drankjes in de pauze zorgde wordt hiervoor ook een vervanger gevraagd. Cees van der Ham wordt bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Wel wordt afgesproken dat Cees Leijnse de kosten zal afschrijven en de verkoop van de kaarten voor zijn rekening neemt.

4.         Bestaansrecht LAS’79

Wally geeft aan dat Jan van der Steen dit onderwerp aanhangig heeft gemaakt door een mail aan Paul, die deze mail heeft doorgestuurd naar de bestuursleden. De voorzitter vraagt Jan de inhoud van de mail toe te lichten.
Jan zegt dat hij in de betreffende mail, vooral omdat bij de clubavond van 14 november een door hem te houden verhandeling over ABCinema op de agenda stond, zich afvroeg of het niet beter was die avond te gebruiken om te discussiëren over het voortbestaan van onze club. Hij zegt de laatste tijd zelf te hebben getwijfeld of hij nog wel lid moet blijven omdat er steeds minder activiteiten worden ontplooit en van de thema’s ‘Samen staan we sterker’; ‘Samen bereiken we meer’ en ‘Samen filmen is gezellig’ niet veel meer terecht komt. Hij wijst hierbij op het feit dat steeds minder leden actief filmen en Mari en Paul bij het projectmatig filmen (mede door ziekte) zodanig weinig ondersteuning uit de club krijgen dat de projecten zijn afgebroken. Jan geeft verder aan dat het behandelen van ABCinema erg veel voorbereidingstijd vraagt en dat hij zich afvraagt of er iemand iets mee doet. Verder vraagt het bestuur zich af of het uitnodigen van gasten nog opportuun is omdat er gedurende die avonden weinig respons komt uit de club. Wally zegt dat het vorenstaande en het plotselinge aftreden van Gerard geleid heeft tot de extra bestuursvergadering van 25 juli. De voorzitter vraagt de leden of de club nog bestaansrecht heeft of dat er vormen te bedenken zijn waardoor voortzetting in een andere vorm nog wel haalbaar is.

Wally vat samen, zoals Paul dat eerder al in zijn bericht aan de leden deed:

 1. Streven naar ‘Samen’ lukt weinig
 2. Projectfilms gaan moeizaam; worden ze nog afgemaakt?
 3. Klein aantal actieve leden
 4. LAS’79 in een andere vorm?

5.         Effect op programma

Ook het effect op het programma wordt besproken, zoals:

 1. Filmers op visite, nog uitnodigen?
 2. Bij Projectfilms begeleiding nodig?
 3. Praktijkvoorbeeld Monteren, ABCinema; nog doorgaan?

Wally vraagt of we nog met LAS’79 op de oude voet door moeten gaan of dat we voor een andere vorm en/of een lagere frequentie moeten kiezen. Ook hierover ontstaat een discussie en worden de leden afzonderlijk door de voorzitter bevraagd.

De voorzitter vraagt zich af of er nog sprekers uitgenodigd meten worden met dit kleine aantal leden waarvan de meeste (in elk geval op dit moment) niet erg actief met filmen bezig zijn. Mari geeft aan dat het ook steeds moeilijker wordt mensen te vragen een lezing te komen geven omdat ook dat aanbod steeds minder wordt en de mensen steeds ouder worden waardoor het moeilijker wordt.

De fysieke toestand van de leden beïnvloedt ook de activiteit van de leden.

Er blijkt nog wel belangstelling voor het monteren in het montageprogramma Pinnacle Studio. Ook het verfilmen van eigen projectjes in kleiner verband behoort nog tot de wensen (zoals bv De Regte hei en de Overlaat). Ook is er nog steeds veel belangstelling voor het vertonen, bespreken en van commentaar voorzien van films van individuele clubleden of een kleiner groepje clubleden.

Wally geeft aan dat er een vriendschapsband bestaat tussen de leden en dat de gezelligheid op de clubavonden eventueel ook erg gemist zal worden.

Paul zal aan NB’80 doorgeven dat LAS’79 afhaakt bij de projecten omdat wij het niet meer op kunnen brengen.

Uit de vergadering komt ook dat er steeds meer eisen worden gesteld aan het materiaal. Het moet allemaal HD zijn en een film zonder drone is steeds zeldzamer. Het niveau van films wordt mede hierdoor erg hoog gesteld en dat kunnen de leden van LAS’79 niet meer leveren. De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. Wij moeten in de programmering daar rekening mee houden.

Besloten wordt de club in een lagere frequentie (één keer per maand) voort te zetten waarbij de nadruk komt te liggen op de vertoning en bespreking van elkaars films, al zijn dat meestal toch vakantiefilmpjes; het monteren in Studio; het uitvoeren van kleinere projecten in klein verband, als “De Baardwijkse Overlaat” en incidenteel ook nog kleinere cursussen en projectjes. Het uitnodigen van sprekers en het brengen van cursussen en dergelijke zal worden beperkt en kan natuurlijk incidenteel nog plaatsvinden.

5.4     Cursusavonden bij TAS; wie gaat daar heen?
Wally vraagt wie er naar de cursus van Franka Stas bij TAS zullen gaan. Hijzelf en Barbara kunnen de eerste avond niet maar waren wel van plan de cursus te volgen. Jan, Mari en Paul geven ook aan te zullen gaan. (De data zijn sinds deze ALV veranderd! Secr.)

Het programma wordt gevolgd zoals dat nu is vastgesteld. 3-10 komt te vervallen. 17-10 de vertoning van de films van De Baardwijkse Overlaat; 31-10 clublid Wally aan het woord.

Er wordt een korte pauze ingelast.

6.         NB’80

Wally geeft aan dat NB’80 in financiële nood verkeerd, zeker omdat de subsidie van de provincie is weggevallen. Hierdoor is al een contributieverhoging doorgevoerd en er zal opnieuw een hogere bijdrage per lid moeten worden gegeven als er geen activiteiten worden afgestoten. NB 80 is een dienende instantie die festivals organiseert en jureert en opleidingen verzorgt zowel voor juryleden als film technische opleidingen.

De leden van de clubs die zijn aangesloten bij NB’80 kunnen grotendeels in die categorieën worden ingedeeld, namelijk:

 1. Zij die niet meer filmen waarvan ook een groot deel niet bereid is films te gaan bekijken buiten de woonplaats. (festivals te bezoeken)
 2. Zij die wel filmen maar zich tevreden stellen om dat te doen op clubniveau, zoals familiefilmpjes en vakantiefilms.
 3. Zij die wel in groepjes filmen, aan projecten deel nemen en kwaliteit nastreven en excellente films willen maken.

 De laatste categorie is maar een hele kleine groep. De vergadering stelt vast dat LAS’79 tot de twee eerste categorieën behoort. De eerste twee categorieën zijn daarbij weinig bereid financieel bij te dragen aan groep C. Nu NB 80 geen subsidie meer krijgt ontbreken de financiële middelen om alle festivals en cursussen, waarvan vooral de laatste groep profiteert, op peil te houden.

De Nova heeft activiteiten ontwikkeld om het geven van opleidingen op filmgebied over te nemen als NB’80 daarmee zou stoppen. Weliswaar zal dat anders dan nu worden georganiseerd, namelijk via een DVD en dergelijke waarvan de filmclubs, eventueel tegen een vergoeding, gebruik kunnen maken.

Ook hierover ontstaat een discussie. Er zijn leden die het lidmaatschap willen opzeggen, doch hierbij vervalt waarschijnlijk ook de samenwerking en contacten met andere clubs en kunnen ook, als de leden dat zouden willen, geen films meer worden ingezonden naar de festivals. Bij inventarisatie blijkt dat op dit moment geen enkel lid de ambitie heeft een film in te zenden om op een festival te worden vertoond.

Voorgesteld wordt om in de NB 80 vergadering in te brengen dat LAS’79 bestaat uit leden uit categorie A en B en dat wij niet bereid zijn erg veel bij te dragen ten behoeve van de leden van categorie C. Het programma kan wat ons betreft worden vereenvoudigd waardoor de contributie niet of nauwelijks hoeft te worden verhoogd. Ook wordt voorgesteld om eventueel differentiatie aan te brengen in de contributie van clubs die wel willen deelnemen aan festivals en clubs die dat niet meer op kunnen brengen. Volgens de voorzitter zal dit leiden tot het besluit van de grote clubs om niet meer deel te nemen aan het Podium- of het Mottofestival, waardoor die festivals niet meer worden gehouden en de contributie niet wordt verhoogd. Alleen de Brabantse Filmmanifestatie zal in dat geval misschien overeind blijven.

Het voorstel om een groot besluit als het opzeggen van het lidmaatschap van NB’80 uit te stellen en eerst onze eigen evaluatie van de nieuwe vorm af te wachten haalt de meerderheid van stemmen. Te meer omdat de meeste leden de contacten met andere clubs toch wel belangrijk vinden. Er wordt besloten dat we nog wel (minimaal een jaar) lid blijven maar daarbij zullen aangeven dat het volgens ons een aflopende zaak is, waarvoor we niet bereid zijn heel veel meer contributie te gaan betalen. We zullen ons lidmaatschap van NB’80 ook elke jaarvergadering bezien. Hiervoor dient dit elk jaar te worden geagendeerd.

7.         Rondvraag

Frans Sluijs deelt mee dat het motto van het Mottofestival voor 2018 “Muziek” is en voor 2019 “Verrassing”.

Cees Leijnse vraagt wanneer de besluiten ingaan. De avonden die nu tot en met december zijn gepland gaan door. Zie website.
De vervallen clubavonden zijn door Gerard doorgegeven aan de Gildenbond. Cees Leijnse zal dit nagaan en het alsnog doen wanneer dit is vergeten.

Paul wijst op een NOVA brief, met daarin de oproep van omroep MAX die vraagt naar films uit de geschiedenis van Nederland. Hierbij kan worden gedacht aan films over een dorpsfeest of een hobby of een familiefeest. Er worden enkele namen van films genoemd. Paul zal nagaan welke (Super-8) films aan de gestelde criteria voldoen en zal die opgeven.

Mari stelt dat hij het vreemd vindt dat we geen bijdrage uit de clubkas betalen, als we een avond uit gaan met partners. Paul zegt dat dit wel wat mag kosten als het maar met film te maken heeft. Hierover zijn en blijven de meningen verdeeld. Wally zegt toe om hiervan een agendapunt te maken voor de reguliere Algemene Ledenvergadering.

Wally deelt mee dat het bestuur vóór de algemene ledenvergadering eind dit jaar bijeen zal komen en daar een voorstel bespreken voor het programma voor het volgende jaar, wat een agendapunt zal zijn voor de reguliere ALV.

8.         Sluiting
Omstreeks 22.20 uur sloot de voorzitter deze extra ALV en wenste iedereen wel thuis en bedankte iedereen voor de inbreng.