Home Programma Programma 2017

Clubavond 12 december 2017 (ALV)

Algemene Ledenvergadering 2017

Datum: 12 december 2017
Verslag: Jan van der Steen

Aanwezig: Barbara de Groot; Paul van Erve; Cees van der Ham; Wally Kastelijns; Roland van Riel; Gerard Putmans; Frans Sluijs; Frans Hellings; Noud Laurijsen; Cees Leijnse; Jan van der Steen; Mari van der Velden; Cees Zandbergen.

1.        Opening: omstreeks 20.00 uur

Voorzitter Wally Kastelijns opent om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering en heet allen hartelijk welkom in de in kerstsfeer versierde zaal. Alle 13 leden zijn aanwezig dus volle bak. Er is zelfs een gast in de persoon van Corry Zandbergen die het mogelijk maakt dat Cees ook aanwezig is.
Wally bedankt Jan en Mari voor het aankleden van de zaal, Berna van der Steen voor het maken van de kerststukjes. Wally staat ook even stil bij het feit dat in het afgelopen jaar er twee Algemene Ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden. Hij wenst de leden een zinvolle en vruchtbare vergadering toe.

2.        Mededelingen: door de voorzitter Wally Kastelijns

Wally geeft eerst het woord aan Paul, die als secretaris ook enkele mededelingen heeft. Paul meldt dat de Gildenbond om een sleutel van de kast heeft gevraagd in verband met brandweervoorschriften. Paul zorgt voor een duplicaat.
Ook deelt Paul mee dat hij als secretaris van LAS’79 de ledenadministratie ten behoeve van NB’80 en de Nova heeft overgenomen van de penningmeester.
Wally bedankt Frans Sluijs op voorhand voor het verzorgen van de hapjes.

Ook staat hij stil bij het aanstaande afscheid van Gerard Putmans. Gerard heeft in verband met zijn gezondheidstoestand namelijk besloten om per 1 januari 2018 zijn lidmaatschap van de club op te zeggen. Wally benoemt de staat van dienst en het jarenlange penningmeesterschap sinds januari 2005 en geeft Gerard een enveloppe met inhoud, voor een fotoboek van de eerstvolgende vakantie. We zullen Gerard missen.

3.         Verslag Algemene ledenvergadering dd. 20-12-2016 en dd. 19-09-2017

Vaststellen verslagen.

Beide verslagen worden per pagina doorgenomen. De leden wordt gevraagd opmerkingen te maken of suggesties te doen. Er zijn geen op- of aanmerkingen en beide verslagen worden met dank aan Jan van der Steen goedgekeurd en vastgesteld.

4.         Bestuursverkiezingen:

Statutair treden Jan van der Steen en Paul van Erve af. Beiden stellen zich herkiesbaar. Andere kandidaten konden tot de start van de vergadering nog worden voorgedragen. Er blijken geen andere kandidaten te zijn voorgedragen en de twee herkiesbare leden worden dan ook met algemene stemmen herkozen.

5.         Verslagen over 2017:

5.1       secretariaat door Paul van Erve

Het jaar 2017 stond in het teken van minder. Met minder leden maken we minder films en kunnen we minder avonden vullen. 2017 begon met een nieuwjaarsbijeenkomst zonder partners vanwege te weinig inzendingen met Nieuwjaarswensen. In totaal hebben we maar 4 avonden gevuld met eigen werk.
In de extra ALV besloten we minder of geen gasten uit te nodigen en geen cursus door sprekers in te plannen. Ik vind het wel vreemd dat er meteen daarna interesse was van 6 personen om de cursus Cameraregie te volgen. Wij hebben met TAS afgesproken dat we weer, financieel en met cursisten, bij willen dragen als ze in 2018 nogmaals een cursus organiseren. Fysiek gaat het ook wat minder met verschillende leden. Frans Hellings is gelukkig weer in staat de clubavonden bij te wonen.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde eind juli omdat we signalen kregen met twijfels over het clubthema ‘Samen’, het voortbestaan van de club en omdat Gerard voortijdig zijn functie als Penningmeester moest neerleggen. Hieruit volgde de overdracht van de functie naar Cees Leijnse, een aanpassing van het programma en het inplannen van een extra Algemene Ledenvergadering in september. In november kwamen we bijeen om het jaar te evalueren, de ALV voor te bereiden en vooruit te kijken door o.a. een programmavoorstel voor 2018 te maken.
Naast vaste items hebben we onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • Projectmatig filmen vindt geen voortgang. We hebben ons bij NB’80 afgemeld.
  • Voortbestaan club (Samenwerken, Cursussen organiseren, Sprekers uitnodigen)
  • Aangesloten blijven bij NB’80. Stemmen tegen contributieverhoging.
  • Ideeën en financiën voor 6e LAStrum in 2019

Vertoonde films in 2017

Zie http://las79.nl/index.php/programma/programma-2017

Aantal clubleden en premières

Jaar (31-12)

Aantal leden

Aantal filmpremières

Gemiddelde productie per clublid

2003

30

18

0,60 film/lid

2004

27

22

0,81

2005

23

 

 

2006

23

24

1,04

2007

22

35

1,59

2008

20

22

1,10

2009

22

29

1,32

2010

21

28

1.33

2011

21

37

1,76

2012

20

50

2,38

2013

16

41

2,56

2014

16

27

1,69

2015

15

21

1,40

2016

14

16

1,14

2017

13

12

0,92

Wij streven naar minstens 1,5 nieuwe film per lid per jaar (1 eigen en 1 samen gemaakt). Met zo weinig filmende leden zullen we dit moeten bijstellen.

Aantal leden per aantal door hen nieuw gemaakte films

Aantal films

Aantal leden 2014

Aantal leden 2015

Aantal leden 2016

Aantal leden 2017

0

4

3

6

7

1

1

5

1

1

2

2

2

2

2

3

5

0

4

2

4

1

3

1

0

5

2

1

0

1

6

0

0

0

0

7

1

1

0

0

Totaal:

16 leden

15 leden

14 leden

13 leden

De aantallen zijn gebaseerd op de namen in de tabel met vertoonde films hierboven. Het grootste aantal leden (7) heeft dit jaar aan geen enkele film meegewerkt.

Films
We hebben geen film ingestuurd naar het Mottofestival noch Podiumfestival. Voor volgend jaar willen we “Zingende mannen, zwijgende vrouwen” insturen naar het Mottofestival thema “Muziek” en we denken aan “Ouderkerk aan de. Amstel” voor het Podiumfestival.
Helaas konden we de Projectfilms met onderwerp “Gilden” en “Zuiderwaterlinie” of “Halve Zolenlijn” niet voor elkaar krijgen voornamelijk vanwege gemis aan enthousiasme en lichamelijke beperkingen. Van de wandeling door de Baardwijkse Overlaat onder begeleiding van gids Joost van Balkom zijn twee van de drie films op DVD’s aan Joost gegeven. Die van Frans en Barbara was nog niet ‘kopieerbaar’.

5.2       NB’80 vergaderingen door Wally

De voorzitter deelt mee dat normaliter de vergadering van NB’80 vóór onze ALV plaatsvindt, maar dat dit jaar de NB’80 vergadering voor volgende week gepland staat.
Wally neemt daarom in het kort de agenda door, waarbij het meest in het oog springt dat in tegenstelling tot de verwachting de bijdrage voor NB’80 niet zal worden gehoogd. De penningmeester zal hierop zijn begroting aanpassen.
Er zullen door NB’80 geen cursussen meer worden georganiseerd. Verder hebben 4 clubs het lidmaatschap opgezegd. Het ledenaantal van NB’80 is daardoor gedaald van 304 naar 257. Overal loopt het ledenaantal terug. Paul zegt dat alleen Ersa een uitzondering is op de regel, die hebben namelijk een beginnerscursus georganiseerd waardoor hun ledenaantal is uitgebreid.

De bijdrage aan de NOVA is nog steeds € 10,- en dus relatief hoog. Wally verwacht dat daar op de NB’80 vergadering door veel leden tegen geageerd zal worden. Ook de vergadering vindt dit gezien de kosten baten analyse een hoog bedrag.

5.3       kascontrolecommissie bestaande uit Cees van der Ham, Frans Sluijs

Cees van der Ham deelt mee dat de kascommissie de kas heeft gecontroleerd en is geen onregelmatigheden is tegengekomen. Hij stelt voor dat de penningmeester decharge wordt verleend. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen en de voorzitter dankt de beide penningmeesters Gerard en Cees Leijnse en de kascommissie voor hun inzet.

5.4       financiën door Cees Leijnse

De penningsmeester neemt de exploitatierekening van 2017 door. We staan er financieel niet slecht voor. Het tekort van vorig jaar is meegevallen. We hebben minder ingeboet dan was begroot.
Alleen de consumpties is een aandachtspunt. De penningmeester heeft opgemerkt dat de afschrijvingen niet kloppen. Dit wordt verder uitgezocht en rechtgetrokken. Er zijn verder geen vragen.

5.5       programmacommissie door Cees Leijnse

De programmacommissie is overgegaan naar het bestuur. Cees is veel afwezig geweest door ziekte. Hij heeft daardoor weinig mee te delen. Paul heeft in de tijd dat Cees afwezig was, initiatieven genomen. Het bestuur heeft verder zo nodig de avonden ingevuld. Er zijn ook al enkele clubavonden vervallen in verband met de nieuwe opzet, waardoor we in de toekomst in plaats van 1 keer in de 14 dagen, 1 keer per maand bijeen zullen komen.

5.6       redactie en website door Paul van Erve

De naam is veranderd in “Redactie en Sociale media”.

Aantal verslagen per verslaggever

Verslaggever

Verslagen 2014

Verslagen 2015

Verslagen 2016

Verslagen 2017

Jetty Broeren

2

3

 

 

Cees Leijnse

1

2

4

 

Cees van der Ham

1

2

2

2

Emiel de Jong

1

0

 

 

Frans Hellings

2

0

 

1

Wally Kastelijns

0

1

1

1

Frans Sluijs

3

3

2

3

Jan van der Steen

2

3,5

3

3

Paul van Erve

3

7,5

7

3

Wouter Tetrode

3

0

 

 

Totaal:  

18

22

19

13

13 Verslagen over 12 interne clubavonden plus over de praktijkdag in de Baardwijkse Overlaat zijn gepubliceerd. Dit jaar is er géén verslag van Mottofestival, Podiumfestival en cursus Cameraregie.

Op de Website hebben we minstens 31 keer een artikel geplaatst of aangepast.
De ‘Foto’s van Filmers’ en de Fotogalerij zijn bijgewerkt met foto’s van Regte Hei en Boerenbondsmuseum en Baardwijkse Overlaat na de foto’s eerst allemaal verkleind te hebben. Het zou leuk zijn als ook anderen dan ik foto’s (met filmers erop) aanleveren.
In Dropbox worden de bestanden bijgehouden, zoals Jaarprogramma, Videotheek e.d.. Dit jaar zijn onder ‘Cursussen’ bestanden toegevoegd over Audacity en Microfoons; een document over een Route generator. In en over het gebruik van de Studio Bibliotheek toegevoegd.
In YouTube is alleen ‘Natuurwerken 2015’ geplaatst op verzoek van NMVH. We moeten wel meer korte filmpjes uploaden. Voor 6 films zal aan de makers gevraagd worden of deze gepubliceerd mogen worden.
In Facebook hebben we 13 keer een status update geplaatst over het beschikbaar komen van een verslag of gepland uitstapje. We hebben 14 vrienden. Hans Verzendaal heeft ons op onze ‘verjaardag’ 15 maart gefeliciteerd.

5.7       materiaal en archiefbeheer door Paul van Erve

Dit jaar is de PC met Vista verwijderd omdat de videokaart niet goed functioneerde. We hebben aan de laptop genoeg. In verband met een te geven cursus zijn nieuw aangeschaft een HDMI koppeladapter (F)-(Female) en een 2 meter HDMI-MiniHDMI verbindingskabel om een camera te kunnen koppelen.

De eindstand van het aantal filmtitels opgenomen in het digitale archief is 361 waarvan we er nog 4 willen kopiëren. Dit is 8 films meer dan eind 2016. In plaats van de NAS (Netwerk disk), die we toch (bijna) niet gebruikten en niet bijgewerkt was, hebben we de USB-disk in de projectietafel ingebouwd. Deze is makkelijker up-to-date te houden. De NAS is nu de ‘back-up’ en staat bij Paul thuis.

6.         Club voortbestaan:

6.1       Ervaringen

Er zijn nog weinig ervaringen. Het is zinvoller als dit onderwerp een volgende keer aan de orde komt.

6.2       Beleidsplan

In de statuten staat dat we minimaal om de 5 jaar het beleidsplan bespreken, maar doordat we gezien de clubsamenstelling toch veel punten uit dit plan niet meer kunnen realiseren wordt het beleidsplan voorlopig slapend gehouden.

6.3       Wijzigingen in Taakomschrijvingen en Leden van commissies door Paul

Paul neemt de wijzigingen in taakomschrijvingen door en zal dit aanpassen. Er zijn nog 4 bestuursleden.
Ten aanzien van de opheffing van de programmacommissie, de -commissaris en het overnemen van de taken van die commissie door het bestuur worden de nodige aanpassingen gemaakt. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur doet dus in het vervolg de programmavoorstellen die Paul aanpast en aan de leden voorlegt.
Het huren van films van de NOVA of NB’80 gebeurt niet meer jaarlijks, maar alleen indien nodig.
Tot slot zal een aanpassing worden gemaakt in verband met het samenstellen van een programma als we op bezoek gaan bij een andere club. De te tonen films worden door Paul op een HD worden gezet en worden genummerd in volgorde van vertoning.

Er wordt een regel toegevoegd in verband met Facebook en het onderhouden van de vrienden van Facebook.

We houden een korte pauze. Gerard geeft in verband met zijn afscheid een rondje.

7.         Vaststellen programma clubavonden 2018: door Wally Kastelijns

7.1       Toelichting programmavoorstel.

Het ingekorte programmavoorstel van het bestuur wordt punt voor punt doorgenomen en aan de leden voorgelegd.

23 januari 2018 Laat maar zien en Montagevoorbeelden. Wally vraagt de leden om, hoewel dat niet op de planning staat toch te proberen de eerste avond een nieuwjaarswens te maken of een andere film mee te brengen. Jan wordt achter de hand gehouden met audiobewerking in Pinnacle Studio. Ook staat Morphing op het agenda. Dat zal verzorgd worden door Jan en Paul. Cees vraagt of introducees welkom zijn. Dat is altijd het geval.
20 februari 2018 staat een nieuw item op het programma, namelijk het bespreken van korte films. Jan heeft korte films van het internet gehaald en zal die tonen. Ook zullen de regisseurs aan het woord komen, waarna we de films zullen bespreken.
Op 20 maart verzorgt Jan weer een cursusavond over cameraregie (camerastandpunten; camera beweging; emotie; compositie etc.) waarbij oefeningen worden gedaan. Er zullen enkele camera’s voor nodig zijn.
In april 2018 zal een praktijkdag filmen worden gehouden. Er zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om rekening te houden met de mobiliteit van de clubleden. De voorzitter vraagt de leden hiervoor met ideeën te komen. Frans Sluijs wijst op het museum “Oud Oosterhout”. Cees Zandbergen wijst op de mogelijkheid van een rondvaart door de Biesbosch. We hebben nog even tijd en spreken af dat we op de clubavond van 20 februari een definitieve beslissing nemen. Dan kan een datum geprikt worden ergens in april en is er tijd genoeg voor degene die het gaan organiseren. Tot die tijd zijn verdere voorstellen altijd welkom. Roland vraagt of die datum in verband met zijn werkzaamheden op een maandag of een vrijdag kan vallen.
17 april is de sluitingsavond, waarop introducees weer welkom zijn. Daarna is het zomervakantie.
Op 18 september 2018 beginnen we met “Laat maar zien en Montage Voorbeelden”.
16 Oktober is Paul aan het woord en zal films vertonen waar hij wat mee heeft.
Op 18 december 2018 is het jaar bijna om en houden we weer een Algemene Ledenvergadering.

De leden stemmen in met dit programmavoorstel dat hiermee definitief wordt. Natuurlijk kunnen altijd tussentijdse aanpassingen plaatsvinden. Zie website http://las79.nl/index.php/programma/programma-2018

7.2       Voorstel van bestuur voor vergoeding uitstapje / etentje / activiteit

Op verzoek van Mari heeft het bestuur zich hierover gebogen. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat een vergoeding altijd moet zijn voor iets dat met filmen te maken heeft. De leden kunnen zich in dit standpunt vinden.

            7.3      Ideeën gevraagd voor het 40-jarige bestaan in 2019 (8e LAStrum)

In 2019 zal LAS’79 40 jaar bestaan. Er is dus nog ruim een jaar voordat het zover is. Op 15 maart 2019 is de eigenlijke datum. Het bestuur stelt voor om dit met de leden zelf (dus zonder aanhang) te vieren. De leden wordt gevraagd om over voorstellen na te denken en dit via Paul door te geven aan het bestuur. Komen er geen voorstellen vanuit de leden zal het bestuur een voorstel doen.

8.         Financiën: door Cees Leijnse

8.1       Vaststellen van de contributie.

De voorzitter zegt dat het bestuur, in verband met het minder aantal clubavonden, voorstelt de contributie te verlagen. De leden gaan met dit voorstel akkoord. De penningmeester heeft hiermee al rekening gehouden bij zijn begroting voor het volgende jaar.

8.2       Vaststellen van de begroting 2018

De begroting wordt door de leden goedgekeurd, met dien verstande dat er nog enkele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Zo zal de bijdrage aan NB’80 minder zijn dan in de begroting is opgenomen en zullen de afschrijvingen mogelijk ook anders zijn. Dit zal door de penningmeester worden aangepast.

8.3       Verkiezing kascontrolecommissie 2018. Voorstel Frans Sluijs, Frans Hellings

De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur. De beide Fransen zullen de kascontrole doen. 

9.         Rondvraag en sluiting: uiterlijk 22.30 uur

Jan van der Steen vraag in verband met de hoge bankkosten die wij moeten betalen te bezien of Bunq een mogelijkheid is. Deze “Bank” adverteert met de mogelijkheid van een rekening waar verschillende personen kunnen worden aangehangen. Hierbij geeft men een aantal personen dat samen een reis maakt als voorbeeld. Uit de vergadering komt wel dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid om de verzekering die nu via ABNAmro loopt in stand te houden. Paul en Cees Leijnse zullen dit bekijken.

Mari van der Velden vraagt of we het aanstaande jaar weer uit gaan eten. Dit wordt door alle aanwezigen gewaardeerd. Vorig jaar zijn we bij Blauw in Goirle geweest. Dat is bijzonder goed bevallen. Blauw heeft ook een zaak in Waalwijk geopend. Mari en Cees zullen daar eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en zullen met een voorstel komen.

Noud Laurijssen vraagt wat er op Facebook wordt gezet. Paul geeft uitleg, dat niet alles wat er in de club wordt besproken op Facebook komt. Hij maakt daar een selectie van. In dit geval is er een extra ALV gehouden met als enige agendapunt het voortbestaan van de club. Daar is ook een verslag van gemaakt. Het is niet mogelijk om zoiets helemaal uit de sociale media te houden. De notulen zijn niet openbaar.

Frans Sluijs geeft Frans Hellings een compliment voor het verslag van de vorige clubavond, waarin de film van hem en Barbara wordt besproken.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun inbreng bij deze vergadering, Frans voor de versnaperingen en wenst Jan veel sterkte bij het maken van het verslag. Hij sluit enkele minuten vóór 22:30 uur de vergadering en wens iedereen een behouden thuiskomst.


1.         Opening: omstreeks 20.00 uur

Voorzitter Wally Kastelijns opent om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering en heet allen hartelijk welkom in de in kerstsfeer versierde zaal. Alle 13 leden zijn aanwezig dus volle bak. Er is zelfs een gast in de persoon van Corry Zandbergen die het mogelijk maakt dat Cees ook aanwezig is.

Wally bedankt Jan en Mari voor het aankleden van de zaal, Berna van der Steen voor het maken van de kerststukjes. Wally staat ook even stil bij het feit dat in het afgelopen jaar er twee Algemene Ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden. Hij wenst de leden een zinvolle en vruchtbare vergadering toe.

 

2.         Mededelingen: door de voorzitter Wally Kastelijns

Wally geeft eerst het woord aan Paul, die als secretaris ook enkele mededelingen heeft. Paul meldt dat de Gildenbond om een sleutel van de kast heeft gevraagd in verband met brandweervoorschriften. Paul zorgt voor een duplicaat.

Ook deelt Paul mee dat hij als secretaris van LAS’79 de ledenadministratie ten behoeve van NB’80 en de Nova heeft overgenomen van de penningmeester.

Wally bedankt Frans Sluijs op voorhand voor het verzorgen van de hapjes.

Ook staat hij stil bij het aanstaande afscheid van Gerard Putmans. Gerard heeft in verband met zijn gezondheidstoestand namelijk besloten om per 1 januari 2018 zijn lidmaatschap van de club op te zeggen. Wally benoemt de staat van dienst en het jarenlange penningmeesterschap sinds januari 2005 en geeft Gerard een enveloppe met inhoud, voor een fotoboek van de eerstvolgende vakantie. We zullen Gerard missen.

 

3.         Verslag Algemene ledenvergadering dd. 20-12-2016 en dd. 19-09-2017

Vaststellen verslagen. 

Beide verslagen worden per pagina doorgenomen. De leden wordt gevraagd opmerkingen te maken of suggesties te doen. Er zijn geen op- of aanmerkingen en beide verslagen worden met dank aan Jan van der Steen goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.         Bestuursverkiezingen:

Statutair treden Jan van der Steen en Paul van Erve af. Beiden stellen zich herkiesbaar. Andere kandidaten konden tot de start van de vergadering nog worden voorgedragen. Er blijken geen andere kandidaten te zijn voorgedragen en de twee herkiesbare leden worden dan ook met algemene stemmen herkozen.

 

5.         Verslagen over 2017:

5.1       secretariaat door Paul van Erve

Het jaar 2017 stond in het teken van minder. Met minder leden maken we minder films en kunnen we minder avonden vullen. 2017 begon met een nieuwjaarsbijeenkomst zonder partners vanwege te weinig inzendingen met Nieuwjaarswensen. In totaal hebben we maar 4 avonden gevuld met eigen werk.
In de extra ALV besloten we minder of geen gasten uit te nodigen en geen cursus door sprekers in te plannen. Ik vind het wel vreemd dat er meteen daarna interesse was van 6 personen om de cursus Cameraregie te volgen. Wij hebben met TAS afgesproken dat we weer, financieel en met cursisten, bij willen dragen als ze in 2018 nogmaals een cursus organiseren. Fysiek gaat het ook wat minder met verschillende leden. Frans Hellings is gelukkig weer in staat de clubavonden bij te wonen.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde eind juli omdat we signalen kregen met twijfels over het clubthema ‘Samen’, het voortbestaan van de club en omdat Gerard voortijdig zijn functie als Penningmeester moest neerleggen. Hieruit volgde de overdracht van de functie naar Cees Leijnse, een aanpassing van het programma en het inplannen van een extra Algemene Ledenvergadering in september. In november kwamen we bijeen om het jaar te evalueren, de ALV voor te bereiden en vooruit te kijken door o.a. een programmavoorstel voor 2018 te maken.
Naast vaste items hebben we onder andere de volgende onderwerpen besproken:

·         Projectmatig filmen vindt geen voortgang. We hebben ons bij NB’80 afgemeld.

·         Voortbestaan club (Samenwerken, Cursussen organiseren, Sprekers uitnodigen)

·         Aangesloten blijven bij NB’80. Stemmen tegen contributieverhoging.

·         Ideeën en financiën voor 6e LAStrum in 2019

 

Vertoonde films in 2017

Zie http://las79.nl/index.php/programma/programma-2017

 

Aantal clubleden en premières

Jaar (31-12)

Aantal leden

Aantal filmpremières

Gemiddelde productie per clublid

2003

30

18

0,60 film/lid

2004

27

22

0,81

2005

23

 

 

2006

23

24

1,04

2007

22

35

1,59

2008

20

22

1,10

2009

22

29

1,32

2010

21

28

1.33

2011

21

37

1,76

2012

20

50

2,38

2013

16

41

2,56

2014

16

27

1,69

2015

15

21

1,40

2016

14

16

1,14

2017

13

12

0,92

Wij streven naar minstens 1,5 nieuwe film per lid per jaar (1 eigen en 1 samen gemaakt). Met zo weinig filmende leden zullen we dit moeten bijstellen.

Aantal leden per aantal door hen nieuw gemaakte films

Aantal films

Aantal leden 2014

Aantal leden 2015

Aantal leden 2016

Aantal leden 2017

0

4

3

6

7

1

1

5

1

1

2

2

2

2

2

3

5

0

4

2

4

1

3

1

0

5

2

1

0

1

6

0

0

0

0

7

1

1

0

0

Totaal:

16 leden

15 leden

14 leden

13 leden

De aantallen zijn gebaseerd op de namen in de tabel met vertoonde films hierboven. Het grootste aantal leden (7) heeft dit jaar aan geen enkele film meegewerkt.

Films
We hebben geen film ingestuurd naar het Mottofestival noch Podiumfestival. Voor volgend jaar willen we “Zingende mannen, zwijgende vrouwen” insturen naar het Mottofestival thema “Muziek” en we denken aan “Ouderkerk aan de. Amstel” voor het Podiumfestival.
Helaas konden we de Projectfilms met onderwerp “Gilden” en “Zuiderwaterlinie” of “Halve Zolenlijn” niet voor elkaar krijgen voornamelijk vanwege gemis aan enthousiasme en lichamelijke beperkingen. Van de wandeling door de Baardwijkse Overlaat onder begeleiding van gids Joost van Balkom zijn twee van de drie films op DVD’s aan Joost gegeven. Die van Frans en Barbara was nog niet ‘kopieerbaar’.

5.2       NB’80 vergaderingen door Wally

De voorzitter deelt mee dat normaliter de vergadering van NB’80 vóór onze ALV plaatsvindt, maar dat dit jaar de NB’80 vergadering voor volgende week gepland staat.

Wally neemt daarom in het kort de agenda door, waarbij het meest in het oog springt dat in tegenstelling tot de verwachting de bijdrage voor NB’80 niet zal worden gehoogd. De penningmeester zal hierop zijn begroting aanpassen.

Er zullen door NB’80 geen cursussen meer worden georganiseerd. Verder hebben 4 clubs het lidmaatschap opgezegd. Het ledenaantal van NB’80 is daardoor gedaald van 304 naar 257. Overal loopt het ledenaantal terug. Paul zegt dat alleen Ersa een uitzondering is op de regel, die hebben namelijk een beginnerscursus georganiseerd waardoor hun ledenaantal is uitgebreid.

De bijdrage aan de NOVA is nog steeds € 10,- en dus relatief hoog. Wally verwacht dat daar op de NB’80 vergadering door veel leden tegen geageerd zal worden. Ook de vergadering vindt dit gezien de kosten baten analyse een hoog bedrag.

 

5.3       kascontrolecommissie bestaande uit Cees van der Ham, Frans Sluijs

Cees van der Ham deelt mee dat de kascommissie de kas heeft gecontroleerd en is geen onregelmatigheden is  tegengekomen. Hij stelt voor dat de penningmeester decharge wordt verleend. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen en de voorzitter dankt de beide penningmeesters Gerard en Cees Leijnse en de kascommissie voor hun inzet.

 

5.4       financiën door Cees Leijnse

De penningsmeester neemt de exploitatierekening van 2017 door. We staan er financieel niet slecht voor. Het tekort van vorig jaar is meegevallen. We hebben minder ingeboet dan was begroot.

Alleen de consumpties is een aandachtspunt. De penningmeester heeft opgemerkt dat de afschrijvingen niet kloppen. Dit wordt verder uitgezocht en rechtgetrokken. Er zijn verder geen vragen.

 

5.5       programmacommissie door Cees Leijnse

De programmacommissie is overgegaan naar het bestuur. Cees is veel afwezig geweest door ziekte. Hij heeft daardoor weinig mee te delen. Paul heeft in de tijd dat Cees afwezig was, initiatieven genomen. Het bestuur heeft verder zo nodig de avonden ingevuld. Er zijn ook al enkele clubavonden vervallen in verband met de nieuwe opzet, waardoor we in de toekomst in plaats van 1 keer in de 14 dagen, 1 keer per maand bijeen zullen komen.

 

5.6       redactie en website door Paul van Erve

De naam is veranderd in “Redactie en Sociale media”.

Aantal verslagen per verslaggever

Verslaggever

Verslagen 2014

Verslagen 2015

Verslagen 2016

Verslagen 2017

Jetty Broeren

2

3

 

 

Cees Leijnse

1

2

4

 

Cees van der Ham

1

2

2

2

Emiel de Jong

1

0

 

 

Frans Hellings

2

0

 

1

Wally Kastelijns

0

1

1

1

Frans Sluijs

3

3

2

3

Jan van der Steen

2

3,5

3

3

Paul van Erve

3

7,5

7

3

Wouter Tetrode

3

0

 

 

Totaal:  

18

22

19

13

 

13 Verslagen over 12 interne clubavonden plus over de praktijkdag in de Baardwijkse Overlaat zijn gepubliceerd. Dit jaar is er géén verslag van Mottofestival, Podiumfestival en cursus Cameraregie.

Op de Website hebben we minstens 31 keer een artikel geplaatst of aangepast.
De ‘Foto’s van Filmers’ en de Fotogalerij zijn bijgewerkt met foto’s van Regte Hei en Boerenbondsmuseum en Baardwijkse Overlaat na de foto’s eerst allemaal verkleind te hebben. Het zou leuk zijn als ook anderen dan ik foto’s (met filmers erop) aanleveren.

In Dropbox worden de bestanden bijgehouden, zoals Jaarprogramma, Videotheek e.d.. Dit jaar zijn onder ‘Cursussen’ bestanden toegevoegd over Audacity en Microfoons; een document over een Route generator. In en over het gebruik van de Studio Bibliotheek toegevoegd.

In YouTube is alleen ‘Natuurwerken 2015’ geplaatst op verzoek van NMVH. We moeten wel meer korte filmpjes uploaden. Voor 6 films zal aan de makers gevraagd worden of deze gepubliceerd mogen worden.

In Facebook hebben we 13 keer een status update geplaatst over het beschikbaar komen van een verslag of gepland uitstapje. We hebben 14 vrienden. Hans Verzendaal heeft ons op onze ‘verjaardag’ 15 maart gefeliciteerd.

5.7       materiaal en archiefbeheer door Paul van Erve

Dit jaar is de PC met Vista verwijderd omdat de videokaart niet goed functioneerde. We hebben aan de laptop genoeg. In verband met een te geven cursus zijn nieuw aangeschaft een HDMI koppeladapter (F)-(Female)  en een 2 meter HDMI-MiniHDMI verbindingskabel om een camera te kunnen koppelen.

De eindstand van het aantal filmtitels opgenomen in het digitale archief is 361 waarvan we er nog 4 willen kopiëren. Dit is 8 films meer dan eind 2016. In plaats van de NAS (Netwerk disk), die we toch (bijna) niet gebruikten en niet bijgewerkt was, hebben we de USB-disk in de projectietafel ingebouwd. Deze is makkelijker up-to-date te houden. De NAS is nu de ‘back-up’ en staat bij Paul thuis.

6.         Club voortbestaan: 

6.1       Ervaringen

Er zijn nog weinig ervaringen. Het is zinvoller als dit onderwerp een volgende keer aan de orde komt.

 

6.2       Beleidsplan

In de statuten staat dat we minimaal om de 5 jaar het beleidsplan bespreken, maar doordat we gezien de clubsamenstelling toch veel punten uit dit plan niet meer kunnen realiseren wordt het beleidsplan voorlopig slapend gehouden. 

 

6.3       Wijzigingen in Taakomschrijvingen en Leden van commissies door Paul

Paul neemt de wijzigingen in taakomschrijvingen door en zal dit aanpassen. Er zijn nog 4 bestuursleden.

Ten aanzien van de opheffing van de programmacommissie, de -commissaris en het overnemen van de taken van die commissie door het bestuur worden de nodige aanpassingen gemaakt. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur doet dus in het vervolg de programmavoorstellen die Paul aanpast en aan de leden voorlegt.

Het huren van films van de NOVA of NB’80 gebeurt niet meer jaarlijks, maar alleen indien nodig.

Tot slot zal een aanpassing worden gemaakt in verband met het samenstellen van een programma als we op bezoek gaan bij een andere club. De te tonen films worden door Paul op een HD worden gezet en worden genummerd in volgorde van vertoning.

Er wordt een regel toegevoegd in verband met Facebook en het onderhouden van de vrienden van Facebook.

 

We houden een korte pauze. Gerard geeft in verband met zijn afscheid een rondje.

 

7.         Vaststellen programma clubavonden 2018:  door Wally Kastelijns

7.1       Toelichting programmavoorstel. 

Het ingekorte programmavoorstel van het bestuur wordt punt voor punt doorgenomen en aan de leden voorgelegd.  Zie website ???

23 januari 2018 Laat maar zien en Montagevoorbeelden. Wally vraagt de leden om, hoewel dat niet op de planning staat toch te proberen de eerste avond een nieuwjaarswens te maken of een andere film mee te brengen. Jan wordt achter de hand gehouden met audiobewerking in Pinnacle Studio. Ook staat Morphing op het agenda. Dat zal verzorgd worden door Jan en Paul. Cees vraagt of introducees welkom zijn. Dat is altijd het geval.

20 februari 2018 staat een nieuw item op het programma, namelijk het bespreken van korte films. Jan heeft korte films van het internet gehaald en zal die tonen. Ook zullen de regisseurs aan het woord komen, waarna we de films zullen bespreken.

Op 20 maart  verzorgt Jan weer een cursusavond over cameraregie (camerastandpunten; camera beweging; emotie; compositie etc.) waarbij oefeningen worden gedaan. Er zullen enkele camera’s voor nodig zijn.

In april 2018 zal een praktijkdag filmen worden gehouden. Er zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om rekening te houden met de mobiliteit van de clubleden. De voorzitter vraagt de leden hiervoor met ideeën te komen. Frans Sluijs wijst op het museum “Oud Oosterhout”. Cees Zandbergen wijst op de mogelijkheid van een rondvaart door de Biesbosch. We hebben nog even tijd en spreken af dat we op de clubavond van 20 februari een definitieve beslissing nemen. Dan kan een datum geprikt worden ergens in april en is er tijd genoeg voor degene die het gaan organiseren. Tot die tijd zijn verdere voorstellen altijd welkom. Roland vraagt of die datum in verband met zijn werkzaamheden op een maandag of een vrijdag kan vallen.

17 april is de sluitingsavond, waarop introducees weer welkom zijn. Daarna is het zomervakantie.

Op 18 september 2018 beginnen we met “Laat maar zien en Montage Voorbeelden”.

16 Oktober is Paul aan het woord en zal films vertonen waar hij wat mee heeft.

Op 18 december 2018 is het jaar bijna om en houden we weer een Algemene Ledenvergadering.

De leden stemmen in met dit programmavoorstel dat hiermee definitief wordt. Natuurlijk kunnen altijd tussentijdse aanpassingen plaatsvinden.

 

7.2       Voorstel van bestuur voor vergoeding uitstapje / etentje / activiteit

Op verzoek van Mari heeft het bestuur zich hierover gebogen. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat een vergoeding altijd moet zijn voor iets dat met filmen te maken heeft. De leden kunnen zich in dit standpunt vinden.

 

            7.3      Ideeën gevraagd voor het 40-jarige bestaan in 2019 (8e LAStrum)

In 2019 zal LAS’79 40 jaar bestaan. Er is dus nog ruim een jaar voordat het zover is. Op 15 maart 2019 is de eigenlijke datum. Het bestuur stelt voor om dit met de leden zelf (dus zonder aanhang) te vieren. De leden wordt gevraagd om over voorstellen na te denken en dit via Paul door te geven aan het bestuur. Komen er geen voorstellen vanuit de leden zal het bestuur een voorstel doen.

           

8.         Financiën: door Cees Leijnse

8.1       Vaststellen van de contributie.

De voorzitter zegt dat het bestuur, in verband met het minder aantal clubavonden, voorstelt de contributie te verlagen. De leden gaan met dit voorstel akkoord. De penningmeester heeft hiermee al rekening gehouden bij zijn begroting voor het volgende jaar.

 

8.2       Vaststellen van de begroting 2018

De begroting wordt door de leden goedgekeurd, met dien verstande dat er nog enkele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Zo zal de bijdrage aan NB’80 minder zijn dan in de begroting is opgenomen en zullen de afschrijvingen mogelijk ook anders zijn. Dit zal door de penningmeester worden aangepast.

 

8.3       Verkiezing kascontrolecommissie 2018. Voorstel Frans Sluijs, Frans Hellings

De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur. De beide Fransen zullen de kascontrole doen.

 

9.         Rondvraag en sluiting: uiterlijk 22.30 uur

Jan van der Steen vraag in verband met de hoge bankkosten die wij moeten betalen te bezien of Bunq een mogelijkheid is. Deze “Bank” adverteert met de mogelijkheid van een rekening waar verschillende personen kunnen worden aangehangen. Hierbij geeft men een aantal personen dat samen een reis maakt als voorbeeld. Uit de vergadering komt wel dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid om de verzekering die nu via ABNAmro loopt in stand te houden. Paul en Cees Leijnse zullen dit bekijken.

Mari van der Velden vraagt of we het aanstaande jaar weer uit gaan eten. Dit wordt door alle aanwezigen gewaardeerd. Vorig jaar zijn we bij Blauw in Goirle geweest. Dat is bijzonder goed bevallen. Blauw heeft ook een zaak in Waalwijk geopend. Mari en Cees zullen daar eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en zullen met een voorstel komen.

Noud Laurijssen vraagt wat er op Facebook wordt gezet. Paul geeft uitleg, dat niet alles wat er in de club wordt besproken op Facebook komt. Hij maakt daar een selectie van. In dit geval is er een extra ALV gehouden met als enige agendapunt het voortbestaan van de club. Daar is ook een verslag van gemaakt. Het is niet mogelijk om zoiets helemaal uit de sociale media te houden. De notulen zijn niet openbaar.

Frans Sluijs geeft Frans Hellings een compliment voor het verslag van de vorige clubavond, waarin de film van hem en Barbara wordt besproken.

 

De voorzitter bedankt alle leden voor hun inbreng bij deze vergadering, Frans voor de versnaperingen en wenst Jan veel sterkte bij het maken van het verslag. Hij sluit enkele minuten vóór 22:30 uur de vergadering en wens iedereen een behouden thuiskomst.